Konkurs Taste the Summer by Almette Fruit

Dzisiaj zapraszam na niezwykły konkurs. 

Jeśli jesteś czytelnikiem blogów kulinarnych, radzisz sobie w kuchni i chcesz sprawdzić swoje umiejętności to jest to konkurs dla Ciebie. Wykaż się kulinarną wyobraźnią i wygraj miejsce w mojej drużynie Almette. Razem ze mną wybrane 4 osoby powalczą z najlepszymi w konkursie Taste the Summer by Almette Fruit. I co zainteresowałam Was?Nagrodą główną będzie udział w turnieju w Warszawie, który poprowadzi pasjonat sztuk kulinarnych, autor znanych programów kulinarnych David Gaboriaud – Francuz, od kilku lat mieszkający w Polsce. Całość turnieju będzie transmitowana na żywo na kanale YouTube Almette. Jeżeli zakwalifikujesz się do mojej drużyny, wygrasz designerski fartuch Cookie by Almette oraz niepowtarzalną możliwość sprawdzenia i podszlifowania swoich umiejętności kulinarnych z Davidem Gaboriaud i czołowymi blogerami kulinarnymi, a zwycięska drużyna turnieju otrzyma zestawy noży Fiskars Edge. Czy nadal się jeszcze wahasz? Myślę, że już nie. 


Waszym zadaniem konkursowym jest:
 1. podanie w zgłoszeniu własnego autorstwa przepisu na potrawę z użyciem wybranego serka marki Almette spośród czterech rodzajów serków Almette Fruit (z Gruszką i Jabłkiem, z Jagodą i Maliną, z Wiśnią i Żurawiną, Morelą i Wanilią), z tym że przepis nie może dotyczyć dania stanowiącego kanapkę; przepis obejmuje nazwę przepisu, okazję odpowiednią dla potrawy (przekąska, danie główne lub deser), czas potrzebny na przygotowanie potrawy, wszystkie składniki wchodzące w skład potrawy, w tym również ich ilość, opis sposobu jej przygotowania,
 2. czas przygotowania potrawy do 90 minut, bo tyle czasu będzie na wykonanie jej w finale jeśli zostanie wybrana;
 3. zgłoszenie musi być autorskie, wcześniej nie publikowane, nie biorące udziału w innych konkursach czy akcjach promocyjnych;
 4. załączenie w Zgłoszeniu zdjęcia potrawy wykonanej przez Uczestnika według zgłoszonego przepisu;
 5. podanie w zgłoszeniu swoich prawdziwych danych kontaktowych imienia, nazwiska, adresu email i telefonu;
 6. w finale 4 osoby wezmą udział w finałowym gotowaniu, które odbędzie się w dniu 11 lipca 2015 roku w studio Food Lab Studio w Warszawie;
Przy wyborze zwycięskich potraw i ich zdjęć będzie się liczyć przede wszystkim ich oryginalność, pomysłowość, walory kulinarne zgłoszonego przepisu, walory artystyczne załączonego zdjęcia potrawy wykonanej według zgłoszonego przepisu;

Zgłoszenia należy przysyłać na adres b.jarnot-manecka@synertime.pl 
Z wszystkich zgłoszeń komisja konkursowa, w skład której wchodzę m.in ja i osoby wyznaczone przez Organizatora i Fundatora wybierze 4 najciekawsze propozycje i te osoby zabiorę ze sobą do Warszawy do II etapu. 

Nagrody: 
W etapie I: designerski fartuch marki COOKie oraz zestaw produktów marki Almette
W etapie II: zaproszenie na Wydarzenie Finałowe do Warszawy 11.07.2015, gotowanie z Davidem Gaboriaud, noże Fiskars dla wygranej drużyny.Konkurs trwa od 22.06.2015 do 04.07.2015 do godz. 23.59. 

Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie bloga i FB w dniu 06.07.2015.

Udział w Konkursie nie wymaga zakupu żadnych produktów promocyjnych.


Pamiętajcie - wybieracie tylko jednego blogera spośród 10, do którego możecie zgłaszać swoje przepisy - liczba zgłoszeń nieokreślona, ale nie możecie zgłaszać się do kilku na raz. Przesyłając swoje zgłoszenie musicie wziąć pod uwagę fakt udziału w turnieju w Warszawie, co się wiąże z koniecznością przyjazdu do Warszawy w sobotę rano 11.07. Mam nadzieję, że nie pojawi się sytuacja, że nasza drużyna zostanie zdyskwalifikowana, gdyż ktoś kogo wybiorę nie będzie mógł przyjechać! Koszty dojazdu pokrywa organizator do ustalonej kwoty.


Szczegóły dotyczące przebiegu finału i konkursu na stronie www.almette.pl/konkurs2015/.REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO
„Taste the Summer by Almette Fruit”
zwany dalej Regulaminem


Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu kulinarnego pod nazwą „Taste the Summer by Almette Fruit”, zwanego dalej Konkursem, jest Synertime Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowoursynowskiej 101e, 02-797 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000291350, NIP 9512236147, REGON 141173151, kapitał zakładowy spółki 150.000,- złotych, zwana dalej Organizatorem.
 2. Fundatorem przyrzekającym nagrody oraz określającym rodzaj i wartość nagród w Konkursie, a także wydającym nagrody w Konkursie, jest Grasp Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 48, 02-672 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000312809, NIP: 5213304034, REGON: 015778127, zwana dalej Fundatorem.
 3. Konkurs jest prowadzony na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 4. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie internetowej stanowiącej tzw. blog o tematyce kulinarnej, prowadzony pod adresem http://www.mojkulinarnypamietnik.pl/ zwany dalej Blogiem, za zgodą osoby prowadzącej Blog, zwanej dalej Blogerem.
 5. Udział w Konkursie można zgłosić wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem) na następujący adres poczty elektronicznej wskazany przez Organizatora: b.jarnot-manecka@synertime.pl, zwany dalej Adresem Konkursowym.
 6. Konkurs rozpoczyna się w dniu 22 czerwca 2015 roku i będzie trwał do dnia 04 lipca 2015 roku, w tym terminie można zgłosić udział w Konkursie.
 7. Konkurs stanowi jeden z dziesięciu konkursów prowadzonych w ramach akcji “Taste the Summer by Almette Fruit” na dziesięciu różnych Blogach internetowych o tematyce kulinarnej. Z każdego konkursu zostanie wyłoniona odrębna grupa zwycięzców uprawnionych do uczestniczenia w finałowym konkursie oraz wydarzeniu finałowym akcji „Taste the Summer by Almette Fruit”. W związku z tym dopuszczalny jest udział tylko w jednym z konkursów, na jednym Blogu internetowym.


Uczestnicy Konkursu
 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej Uczestnikami.
 2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy, z tym, że Uczestnik może otrzymać nie więcej niż jedną nagrodę w Konkursie.
 3. W związku z tym, że Konkurs stanowi jeden z dziesięciu konkursów prowadzonych w ramach akcji “Taste the Summer by Almette Fruit” na dziesięciu różnych Blogach internetowych o tematyce kulinarnej oraz, że z każdego konkursu zostanie wyłoniona odrębna grupa zwycięzców uprawnionych do uczestniczenia w finałowym konkursie oraz wydarzeniu finałowym akcji „Taste the Summer by Almette Fruit”, to Uczestnik nie może wziąć udziału w innym konkursie prowadzonym w ramach akcji “Taste the Summer by Almette Fruit”, na innym Blogu internetowym.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału Blogerzy organizujący konkurs na swoim blogu, pracownicy oraz przedstawiciele Organizatora, Fundatora lub podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z Organizatorem, Fundatorem, Blogerem oraz innymi podmiotami biorącymi bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.


Udział w Konkursie
 1. Udział w Konkursie nie wymaga zakupu żadnych produktów promocyjnych.
 2. W celu udziału w Konkursie, w okresie trwania Konkursu wskazanym w pkt 6 Regulaminu, osoba spełniająca warunki określone w Regulaminie może dokonać zgłoszenia udziału w Konkursie, zwanego dalej Zgłoszeniem. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem) na Adres Konkursowy.
 3. W ramach udziału w Konkursie, Uczestnik wykonuje zadanie konkursowe polegające łącznie na:
 1. podaniu w Zgłoszeniu własnego autorstwa przepisu na potrawę z użyciem wybranego serka marki Almette spośród czterech rodzajów serków Almette Fruit (z Gruszką i Jabłkiem, z Jagodą i Maliną, z Wiśnią i Żurawiną, Morelą i Wanilią), z tym że przepis nie może dotyczyć dania stanowiącego kanapkę; przepis obejmuje nazwę przepisu, okazję odpowiednią dla potrawy (przekąska, danie główne lub deser), czas potrzebny na przygotowanie potrawy, wszystkie składniki wchodzące w skład potrawy, w tym również ich ilość, opis sposobu jej przygotowania, oraz,
 2. załączeniu w Zgłoszeniu zdjęcia potrawy wykonanej przez Uczestnika według zgłoszonego przepisu,
 3. udziale w finałowym konkursie oraz finałowym wydarzeniu kulinarnym organizowanym w ramach akcji „Taste the Summer by Almette Fruit”, zwanym dalej Wydarzeniem Finałowym, które odbędzie się w dniu 11 lipca 2015 roku w studio Food Lab Studio w Warszawie, przy ul. Racjonalizacji 5, 02-640 Warszawa.
 1. Zgłoszenie musi spełniać następujące warunki:
 1. Zgłoszenie musi zawierać prawdziwe dane,
 2. Zgłoszenie musi być oryginalne, a ich samodzielnym i wyłącznym twórcą musi być Uczestnik,
 3. Uczestnikowi przysługuje całość praw majątkowych oraz niemajątkowych, w szczególności praw autorskich, do Zgłoszenia,
 4. W przepisie oraz zdjęciu zawartych w Zgłoszeniu nie można wykorzystać żadnych utworów, artystycznego wykonania ani wizerunku osób trzecich, do których Uczestnikowi nie przysługują odpowiednie prawa własności intelektualnej,
 5. Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Zgłoszenia już wcześniej rozpowszechnionego lub zgłoszonego do innych akcji promocyjnych lub konkursów,
 6. Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Zgłoszenia zawierającego treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe lub wulgarne,
 7. Zgłoszenie nie może zawierać żadnych treści stanowiących negatywne opinie dotyczące Organizatora, Fundatora, Hochland, produktów Hochland w tym marki Almette, ani żadnych innych treści przedstawiających Organizatora, Fundatora, Hochland, produkty Hochland, w tym markę Almette w negatywny sposób,
 8. Zgłoszenie nie może zawierać zastrzeżonych nazw produktów (marek) oraz znaków towarowych innych niż będących własnością Hochland.
 1. Uczestnicy rywalizują w zakresie najlepszego wykonania zadania konkursowego. Konkurs jest konkursem z dziedziny sztuki kulinarnej oraz sztuki fotografii, co oznacza, że ocenie podlegają oryginalność, pomysłowość oraz walory kulinarne zgłoszonego przepisu oraz oryginalności, pomysłowość oraz walory artystyczne załączonego zdjęcia potrawy wykonanej według zgłoszonego przepisu.
 2. Zgłoszenia niespełniające warunków określonych w Regulaminie nie będą brały udziału w Konkursie oraz nie będą prezentowane na Blogu.
 3. Uczestnik nie może wprowadzać w Zgłoszeniu zmian po dokonaniu Zgłoszenia.
 4. Dokonując Zgłoszenia Uczestnik podaje za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) swoje dane osobowe tj. imię, nazwisko oraz adres e-mail w celach związanych z Konkursem.
 5. Zdjęcia oraz przepisy objęte Zgłoszeniem mogą być prezentowane na Blogu, a także przez Fundatora lub Hochland, w tym w serwisie www.almette.pl/konkurs2015/, z wyłączeniem przepisów oraz zdjęć niespełniających warunków Regulaminu, które Organizator wyklucza i usuwa.


Nagrody
 1. W Konkursie przewidziane są nagrody w postaci 1 (jednego) designerskiego fartucha marki COOKie o wartości 232 ,- złotych brutto, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 26,- złotych, o łącznej wartości 258,- złotych. Łączna ilość nagród w Konkursie wynosi 4 (cztery) nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie potrącona i wpłacona przez Fundatora, jako płatnika podatku dochodowego od wygranej przez Uczestnika w Konkursie nagrody, na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.
 2. Każdy zwycięzca nagrody w Konkursie uzyskuje również zaproszenie oraz kwalifikuje się do finałowego konkursu oraz Wydarzenia Finałowego. Zasady udziału w Wydarzeniu Finałowym określa odrębny regulamin. Udział w Wydarzeniu Finałowym jest warunkiem otrzymania nagrody. W przypadku gdy Uczestnik nie weźmie udziału w Wydarzeniu Finałowym, Uczestnik traci prawo do nagrody, chyba że nieobecność Uczestnika w Wydarzeniu Finałowym była spowodowana chorobą udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim. W przypadku utraty prawa do nagrody przez Uczestnika, nagroda pozostaje własnością Fundatora.
 3. Nagrody będą przyznawane po zakończeniu okresu trwania Konkursu wskazanego w pkt 6 Regulaminu, w terminie do dnia 06 lipca 2015 roku.
 4. Zwycięzców w Konkursie oraz zdobywców nagród wyłoni w imieniu Organizatora komisja konkursowa, która składać się będzie z Blogera prowadzącego dany Blog na którym jest prowadzony dany Konkurs oraz z osób wybranych przez Organizatora i Fundatora. Komisja dokonuje wyboru według własnej oceny, biorąc w szczególności pod uwagę oryginalność pomysłu i prezencję Zgłoszenia oraz walory estetyczne i kompozycję przepisu zawartego w Zgłoszeniu, a także walory estetyczne i artystyczne zdjęcia zawartego w Zgłoszeniu.
 5. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę w Konkursie, zostanie zawiadomiony o wygranej poprzez pocztę elektroniczną (e-mailem) na adres poczty elektronicznej (e-mail) Uczestnika, jaki został podany przez Uczestnika podczas dokonywania Zgłoszenia.
 6. Nagrody zostaną wręczone Uczestnikom podczas Wydarzenia Finałowego albo będą wysyłane do Uczestników pocztą lub kurierem w terminie do 6 (sześciu) tygodni od dnia ich przyznania.
 7. Warunkiem wydania nagród jest potwierdzenie przez Uczestnika odbioru przesyłki zawierającej nagrodę albo osobisty odbiór nagrody podczas Wydarzenia Finałowego.
 8. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika nagrody Uczestnik traci prawo do nagrody, a nagroda pozostaje własnością Fundatora.
 9. Jeden Uczestnik może zdobyć w Konkursie tylko 1 (jedną) nagrodę.
 10. Nagród w Konkursie nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.
 11. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.


Prawa autorskie
 1. Przesłanie Zgłoszenia przez Uczestnika w ramach Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że:
 1. jest on wyłącznym twórcą Zgłoszenia oraz że przysługuje mu całość praw majątkowych oraz niemajątkowych, w szczególności praw autorskich, do utworów zawartych w Zgłoszeniu, tj. przepisu na potrawę z użyciem produktu marki Almette Fruit oraz zdjęcia potrawy przygotowanej przez Uczestnika według zgłoszonego przepisu, zwanych dalej łącznie Utworami,
 2. jest on uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń,
 3. przysługujące mu prawa majątkowe i niemajątkowe do Utworów nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich,
 4. nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z Utworów w sposób ograniczający korzystanie z Utworów przez Fundatora, stosownie do pkt 36 Regulaminu,
 5. posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z Utworów.
 1. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że w zakresie Utworów Uczestnik nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy, na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do Utworów, lub też w jakikolwiek inny sposób mogłaby uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami.
 2. Utwory nie mogą naruszać jakiegokolwiek prawa lub dobra osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich lub innych praw na dobrach niematerialnych lub materialnych.
 3. Dokonując zgłoszenia Utworów Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie Utworów w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i ogłoszeniem jego wyników w środkach masowego przekazu, w szczególności w Internecie, w tym na Blogu, a także w serwisie www.almette.pl/konkurs2015/.
 4. Z chwilą wydania Uczestnikowi przez Fundatora nagrody w Konkursie, stosownie do przepisu art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, Uczestnik, któremu została przyznana nagroda w Konkursie, przenosi na Fundatora wszystkie majątkowe prawa autorskie do Utworów bez ograniczeń terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji istniejących w chwili powstania Utworów, w tym obejmujących:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów: wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania do pamięci komputerów, do sieci komputerowej (Intranetu) lub Internetu, bez ograniczeń co do ilości takich jednostek, w tym także w ramach wydawania książek, publikacji, czasopism zawierających Utwory,
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono: wprowadzanie do obrotu, w tym sprzedaż, a także użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy, a także prawo do wprowadzania do obrotu, w tym w tym także w ramach wydawania książek, publikacji, czasopism zawierających Utwory,
 3. w zakresie rozpowszechniania Utworów lub wydawania książek, publikacji, czasopism zawierających Utwory w sposób inny niż określony powyżej: publiczne lub niepubliczne przedstawienie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne lub niepubliczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a także publikacja we wszelkich środkach publicznego lub niepublicznego przekazu, w tym w telewizji, kinie, radiu, Internecie, Intranecie, prasie oraz w innych publikacjach, w tym publikacjach i materiałach informacyjnych, handlowych, reklamowych, promocyjnych.
 1. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Utworów, Fundator uprawniony jest do wykonywania zależnego prawa autorskiego, w tym rozporządzania i korzystania z opracowań Utworów, z prawem Fundatora do udzielania dalszych zgód na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworów, a także do wykorzystywania Utworów jako części innych utworów, dokonywania, rozporządzania i wykorzystywania opracowań, w szczególności w postaci przeróbek, fragmentaryzacji, oraz podejmowania innych czynności w ramach wszelkich działań podejmowanych przez Fundatora nawet wówczas, gdyby efektem tych działań miała być utrata indywidualnego charakteru nadanego Utworom.
 2. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda w Konkursie, oświadcza i gwarantuje, że w toku korzystania przez Fundatora z Utworów, Utwory mogą być udostępniane anonimowo. Fundator nie ma obowiązku oznaczania Utworów, ani jakichkolwiek egzemplarzy Utworów imieniem i nazwiskiem Uczestnika, któremu została przyznana nagroda w Konkursie.
 3. Na żądanie Fundatora Uczestnik potwierdza na piśmie fakt przeniesienia praw do Utworów oraz udzielenia zezwoleń zgodnie z Regulaminem. Fakt potwierdzenia przeniesienia praw do Utworów oraz udzielenia zezwoleń na piśmie jest warunkiem wydania nagrody w Konkursie.
 4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów oraz udzielenie zgody na zezwalanie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworów przez Uczestnika, któremu została przyznana nagroda w Konkursie, nie jest nieodpłatne, a ekwiwalent wynagrodzenia stanowi przyznana Uczestnikowi nagroda w Konkursie.


Dane osobowe
 1. Organizator oraz Fundator będą przetwarzali dane osobowe Uczestników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182, tekst jednolity ze zm.), wyłącznie dla wypełnienia ich usprawiedliwionych celów związanych z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu w stosunku do jego Uczestników. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz Fundatora nie narusza praw i wolności osób, których dane dotyczą i będzie wykonywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie i mają prawo wglądu do nich i ich poprawiania, z tym, że podanie danych osobowych na cele związane z Konkursem jest warunkiem udziału w Konkursie.


Reklamacje
 1. Niezależnie i bez wpływu na przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa uprawnienia przysługujące Uczestnikowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu.
 2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać przesłana listem poleconym na Adres Konkursowy wskazany w pkt 5 Regulaminu. Dla ułatwienia identyfikacji osoby zgłaszającej reklamację oraz przedmiotu reklamacja powinna określać w szczególności imię, nazwisko, dokładny adres zgłaszającego, a także dokładny opis oraz wskazanie przyczyny reklamacji, jak również określenie żądania.
 3. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 1 (jednego) miesiąca od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji.
 4. Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania. Organizator może przesłać odpowiedź listem poleconym, a także w formie wiadomości e-mail.


Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w innych materiałach poza Regulaminem mają jedynie charakter informacyjny.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem, mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa.
 3. Regulamin dostępny jest na Blogu oraz w serwisie www.almette.pl/konkurs2015/.

3 komentarze:

 1. Bernika, to ja deklaruję się, że do Ciebie wyślę zgłoszenie konkursowe:-) Tylko teraz zaczynam główkować co wymyśleć, żeby się dostać;-)

  OdpowiedzUsuń

Copyright © 2016 Bernika - mój kulinarny pamiętnik , Blogger